100 verhalen

Besturen van de VOS: uitdagend en leuk

100 jaar VOS! In die tijd zijn heel wat leerlingen, ouders, docenten, directeuren en bestuurders actief geweest op de school. Van die 100 jaar heb ik er elf als ouder en acht als bestuurslid meegemaakt. Ik heb het altijd bijzonder gevonden om zelf bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de VOS.

We hebben in die acht jaar gemerkt dat het besturen van een school steeds complexer werd. Vanuit de overheid werden meer en meer regels opgeworpen en was er in het bestuur steeds meer specfieke kennis nodig op allerlei verschillende onderwerpen. In mijn periode als voorzitter van het bestuur heb ik geluk gehad; we hadden bestuurders met kennis van financiën, personeel/HR, onderwijshuisvesting, governance en gemeentelijk en landelijk onderwijsbeleid. En de sfeer in het bestuur en de relatie met directeuren René en Anita was goed. Daardoor heb ik het besturen van de VOS erg leuk gevonden en konden we de uitdagingen die op ons afkwamen prima aan.

Voorbeelden van die uitdagingen? Het vertrek van René Veenman als directeur (grote schoenen om te vullen), de introductie van de verlengde schooldag, nieuwe eisen aan de governance van schoolbesturen, strengere eisen aan de hoogte en de inzet van de ouderbijdrage. De ledenvergaderingen, waarin de ouders hun functie als toezichthouder op het bestuur konden uitoefenen werden meestal niet heel goed bezocht. Ik ga ervan uit dat dat was omdat de meeste ouders er wel vertrouwen in hadden. Want als ouders twijfelden aan de plannen van het bestuur, dan zat de zaal wel helemaal vol! Bijvoorbeeld toen we de verlengde schooldag wilden introduceren. De gemeente Rotterdam had daar een flink bedrag voor over en het bestuur en de directie zagen kansen om daarmee ook te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Door het slim inzetten van het budget konden we bijvoorbeeld blijvend investeren in voldoende remedial teaching, interne begeleiding en het opzetten van een plusklas. Een deel van de ouders vreesde echter dat de schooldagen te lang zouden worden voor de kinderen en vond de VOS te veel gericht op de onderwijsresultaten. Zij waren bang dat het de druk op hun kinderen zou opvoeren en het plezier zou beperken. Na een stevige discussie op een avond met zo’n 90 ouders, is de verlengde schooldag er wel gekomen. Ik ben benieuwd hoe de ouders van toen er nu op terug kijken. Misschien iets voor een reünie van ouders van de VOS?

Daniëlle Wille, Bestuurslid/Voorzitter 2007-2015