De van Oldenbarneveltschool is een neutraal bijzondere school.
‘Neutraal’ betekent dat de school geen religieuze inslag heeft.
Daarnaast is de school ‘bijzonder’, omdat zij niet wordt bestuurd door de overheid.

Ouders in het bestuur

Het VOS-karakter van gezamenlijkheid en betrokkenheid blijkt sterk uit de manier waarop de ouders betrokken zijn bij het bestuur van onze school. De VOS is een vereniging waarbij het hoogste orgaan de ouders zijn van de kinderen die op school zitten, verenigd in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Jaarlijks vinden minimaal twee algemene ledenvergaderingen plaats. De ALV benoemt uit hun midden ouders voor het toezichthoudend bestuur. De betrokkenheid van het toezichthoudend bestuur bij het functioneren van de school is daardoor groot en het bestuur kent enerzijds een stabiele samenstelling en wordt anderzijds regelmatig vernieuwd wanneer kinderen van de toezichthoudende bestuursleden de school verlaten en zij aftreden. Er kan ook 1 lid benoemd worden die geen kinderen heeft op de VOS, dit is een wens vanuit de Code Goed Bestuur.

Het bestuur is ingericht als een one-tier bestuur. Dit betekent dat het besturen van de school een collectieve verantwoordelijkheid is van ouders en de directie. Daarbij voert de directeur-bestuurder zijn/haar taken uit o.b.v. de door de ALV vastgestelde statuten en regels en houdt het toezichthoudende deel toezicht hierop.

Het toezichthoudend deel van het bestuur op de VOS bestaat uit 6 leden die ieder hun eigen portefeuille/aandachtsgebied hebben.

Vanessa van Kuilenburg (voorzitter): Algemene zaken, juridische zaken.
Arjan Nataraj (secretaris): ICT, HRM.
Auke Droogh (penningmeester): Financiën.
Katharina Combrink (2e penningmeester): Financiën, huisvesting.
Helmie Dingemans: Onderwijskwaliteit
Suzan van de Bilt: Communicatie

Het bestuur is er tevens verantwoordelijk voor, dat het onderwijs gegeven wordt volgens de geldende overheidsvoorschriften. Jaarlijks vinden minimaal twee algemene ledenvergaderingen (ALV) plaats. Tijdens de vergadering in januari wordt de begroting voor het aankomende kalenderjaar aan de leden voorgelegd. Tijdens de vergadering in juni legt het bestuur zowel financieel als inhoudelijk verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Afhankelijk van de lopende zaken, staan er ook inhoudelijke punten op de agenda. De leden van het toezichthoudend bestuur worden door de ALV, dus door de ouders, benoemd. Als er een vacature is voor een bestuurslid, wordt de procedure werving en selectie van toezichthoudende bestuursleden gevolgd.

Financiën van de school

Het bestuur beheert de aan de vereniging uitgekeerde overheidsbijdragen en de ouderbijdrage van de leden.
Hiervan worden onder andere de salarissen van teamleden, de leermiddelen, apparatuur, onderhoud van het gebouw en bijzondere evenementen betaald.
De school is voor haar financiën grotendeels afhankelijk van het rijk.
Het aantal leerlingen op 1 februari van elk jaar bepaalt hoeveel budget het bestuur het aankomende jaar van het rijk ontvangt.

De school vraagt ook jaarlijks subsidie aan bij de gemeente Rotterdam. Een derde inkomstenbron is de ouderbijdrage. Alle ouders van de school betalen een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, die onder meer wordt benut voor de inzet van extra ´zorg´ op school, zoals co-teaching en remedial teaching en voor de inzet van vakleerkrachten.
Zonder deze bijdrage van ouders zouden we op onze school veel minder in de leerlingen kunnen investeren.

Het bestuur als werkgever

Een belangrijke taak van het bestuur is, dat zij werkgever is van het personeel. Het bestuur stelt formeel onder andere leerkrachten aan of ontslaat ze. De directeur-bestuurder is hiervoor verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure voor leerkrachten en ondersteunend personeel.

De directeur-bestuurder voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel. Als het gaat om de sollicitatieprocedure voor de directeur-bestuurder, dan is het toezichthoudend bestuur verantwoordelijk. Zij voeren ook functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder.

Taakverdeling

De verdeling van taken en bevoegdheden is nader uitgewerkt in het Bestuursreglement (Managementstatuut) voor De Vereniging De van Oldenbarneveltschool. De directeur en de adjunct-directeur spreken onderling een taakverdeling af.

Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding; zij doen hun bestuurstaken vrijwillig en onbezoldigd. De directeur-bestuurder en toezichthoudende bestuursleden hebben gemiddeld elke 6 weken overleg. Zij kunnen elkaar daarnaast gevraagd en ongevraagd adviseren en consulteren over alle zaken die de school aangaan.