Bestuur

De van Oldenbarneveltschool is een neutraal bijzondere school.
‘Neutraal’ betekent dat de school geen religieuze inslag heeft.
Daarnaast is de school ‘bijzonder’, omdat zij niet wordt bestuurd door de overheid.

Ouders vormen het bestuur

Het VOS-karakter van gezamenlijkheid en betrokkenheid blijkt sterk uit de manier waarop de ouders betrokken zijn bij het bestuur van onze school.
De VOS is een vereniging waarbij het hoogste orgaan de uders zijn van de kinderen die op school zitten, verenigd in de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Jaarlijks vinden minimaal twee algemene ledenvergaderingen plaats. De ALV benoemt uit hun midden ouders voor het bestuur. Bestuursleden treden gewoonlijk af als hun kind(eren) de school hebben verlaten, waardoor de betrokkenheid van het bestuur bij het functioneren van de school groot is en het bestuur enerzijds een stabiele samenstelling kent en anderzijds regelmatig vernieuwd wordt. In uitzonderlijke gevallen kan ook iemand benoemd worden die geen kinderen heeft op de VOS.

Het bestuur is ingericht als een one-tier bestuur. Dit betekent dat het besturen van de school een collectieve verantwoordelijkheid is van ouders en de directie. Daarbij voert de directeur-bestuurder zijn/haar taken uit o.b.v. de door de ALV vastgestelde statuten en regels en houdt het toezichthoudende deel toezicht hierop.

Het toezichthoudend deel van het bestuur op de VOS bestaat uit 6 leden die ieder hun eigen portefeuille/aandachtsgebied hebben.

Vanessa van Kuilenburg (voorzitter): Goed bestuur en beheer van de organisatie, naleving van de Code Goed Bestuur, onderwijskwaliteit, juridisch.
Arjan Nataraj (secretaris): ICT, HRM.
Auke Droogh (penningmeester): Financiën.
Katharina Combrink (2e penningmeester): Financiën huisvesting.
Patrick Meijers: Huisvesting
Suzan van de Bilt: Communicatie

Het bestuur is er tevens verantwoordelijk voor, dat het onderwijs gegeven wordt volgens de geldende overheidsvoorschriften.
Jaarlijks vinden minimaal twee algemene ledenvergaderingen (ALV) plaats.
Tijdens de vergadering in december wordt de begroting voor het aankomende kalenderjaar aan de ouders voorgelegd.
Tijdens de vergadering in juni leggen bestuur en directie zowel financieel als inhoudelijk verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Afhankelijk van de lopende zaken, staan er ook inhoudelijke punten op de agenda.
De leden van het bestuur worden door de ALV, dus door de ouders, benoemd. Als er een vacature is voor een bestuurslid, wordt die aan alle ouders bekend gemaakt via het VOS-nieuws.
Het bestuur voert met de kandidaten die zich hebben aangemeld een gesprek en draagt op basis daarvan iemand voor aan de ALV.

Financiën van de school

Daarnaast ontvangt en beheert het bestuur de aan de vereniging uitgekeerde overheidsbijdragen en de ouderbijdrage van de leden.
Het bestuur betaalt daarvan de salarissen van leerkrachten, de leermiddelen, apparatuur, onderhoud van het gebouw, bijzondere evenementen, enzovoorts.
De school is voor haar financiën grotendeels afhankelijk van het rijk.
Het aantal leerlingen op 1 oktober van elk jaar bepaalt hoeveel budget het bestuur het aankomende kalenderjaar van het rijk ontvangt.

Daarnaast vraagt de school jaarlijks subsidie aan bij de gemeente Rotterdam.
Een derde inkomstenbron is de ouderbijdrage. Alle ouders van de school betalen een jaarlijkse ouderbijdrage, die onder meer wordt benut voor de inzet van extra ´zorg´ op school, zoals co-teaching en remedial teaching en voor de inzet van vakleerkrachten.
Zonder deze bijdrage van ouders zouden we op onze school veel minder in de leerlingen kunnen investeren!

Het bestuur als werkgever

Een belangrijke taak van het bestuur is, dat zij werkgever is van het personeel. Het bestuur stelt formeel onder andere leerkrachten aan of ontslaat ze. De directeur is verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure voor leerkrachten en ondersteunend personeel en doet een voordracht aan het bestuur. De directeur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel. Als het gaat om de sollicitatieprocedure voor de directeur of de adjunct-directeur, dan is het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur voert ook functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur.

Bestuur of directie?

De verdeling van taken en bevoegdheden is nader uitgewerkt in het Managementstatuut voor Vereniging De van Oldenbarneveltschool. Voorbeelden van de taken en bevoegdheden van de directie zijn: vaststellen groepsindeling, leerstofaanbod, pedagogisch-didactische aanpak, vaststellen formatieplan, scholingsbeleid, functionerings- en beoordelingsgesprekken, vaststellen schoolgids, organisatie ouderparticipatie. Voor een aantal van deze taken en bevoegdheden kan het bestuur kaders stellen. Het managementstatuut bevat een uitgebreid overzicht van de taken en bevoegdheden van de directie.
De directeur en de adjunct-directeur spreken onderling een taakverdeling af.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur vormen tezamen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden hebben eigen taken.
Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding; zij doen hun bestuurstaken vrijwillig en onbezoldigd.
Dagelijks bestuur en directie hebben maandelijks gezamenlijk overleg. Ook het voltallige bestuur en de directie hebben vrijwel maandelijks gezamenlijk overleg. Bestuur en directeur kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd adviseren en consulteren over alle zaken die de school aangaan.

Vragen?

Als je vragen hebt aan het bestuur, kun je die stellen via bestuur@oldenbarneveltschool.nl.
Heb je vragen die betrekking hebben op je kind, dan is het eerste aanspreekpunt op school zoveel mogelijk de leerkracht van je kind,
de intern begeleider of de directeur. In het uitzonderlijke geval dat ouders en directie er samen niet uitkomen,
kun je met je vraag of klacht bij het bestuur terecht.
De huidige bestuursleden zijn:

Vanessa Kuilenburg

Voorzitter

Patrick Meijers

Algemeen bestuurslid

Arjan Nataraj

Secretaris

Katharina Combrink

Algemeen bestuurslid

Suzan van de Bilt

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Vanessa van Kuilenburg-Brouwer, moeder van Philippine en Cécile. We hebben gekozen voor De van Oldenbarneveltschool vanwege het kleinschalige karakter van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de ouderbetrokkenheid bij de school. Dat trok ons aan en daar draag ik ook graag actief aan bij. Daarom ben ik sinds 2015 als bestuurslid betrokken, vanaf juni 2017 als voorzitter.

In het dagelijks leven werk ik als privacy-jurist bij verschillende organisaties, waaronder bij scholen vergelijkbaar met De van Oldenbarneveltschool. Als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) houd ik daar toezicht op de manier waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geef ik advies op AVG-gebied. Deze kennis en toezichthoudende vaardigheden komen vanzelfsprekend ook bij de bestuursfunctie goed van pas.

Ik wil mij graag even voorstellen als kandidaat algemeen bestuurslid. Mijn naam is Patrick Meijers en woon op een steenworp afstand van school, samen met Ilse Castermans en onze drie kinderen. Alle drie gaan zij al enkele jaren met veel plezier naar de VOS. Sien zit in groep 7, Thei in groep 6 en Klaas in groep 3. In die jaren is de VOS, met zijn kinderen en ouders, onderdeel geworden van ons sociale leven.
Ik ben in Heerlen opgegroeid en ben als architect afgestudeerd aan de universiteit van Eindhoven. In 1998 zijn Ilse en ik naar Rotterdam gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb een visualisatie bureau (A2Studio) en met nog twee partners Orange architects (waarmee we voornamelijk buitenlandse projecten doen).
Met onze drie kinderen op de VOS wil ik ook graag een bijdrage leveren aan deze bijzondere school. Ik hoop dat mijn kennis en ervaring kunnen bijdragen om de VOS de school te laten zijn die ze wil zijn, nu en in de toekomst.

Mijn naam is Arjan Nataraj, vader van Nouk, Hugo, Tuur en nog 1 toekomstige VOS’er. Femke de Wit is mijn partner en samen wonen we aan de Mathenesserlaan. Geboren in Poona (India), getogen in Den Haag en sinds mijn studie aan de Erasmus Universiteit ben ik blijven hangen in Rotterdam. Tot de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Er zijn simpelweg teveel leuke plekken waar we regelmatig komen en genieten. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van Mixit, een bureau dat organisaties helpt hun medewerkers beter te laten werken met digitale tools.

In mijn werk heb ik de laatste 15 jaar gemerkt wat er is veranderd op de werkvloer: talentvolle young professionals bedenken waanzinnige mooie dingen en werken op innovatieve wijze samen. Ik vind het dan ook spannend wat er de komende 15 jaar gaat gebeuren. Dat betekent zeker iets voor onze kinderen die nu op de VOS zitten en beginnen aan hun reis in onderwijsland. Met mijn rol in het bestuur wil ik graag een bijdrage leveren aan die reis en zorgen dat de VOS de leuke, leerzame, veilige plek is die het altijd al was. En ook een beetje meegaat met de tijd 😉

Mijn naam is Katharina Combrink. Samen met mijn man Geert en onze twee kinderen woon ik op
loopafstand van de VOS. Amelie gaat sinds 2019 met enorm veel plezier naar de VOS en Niels kon
niet wachten om begin 2020 ook eindelijk hier te beginnen.

Ik ben geboren in Duitsland, waar ik mijn eerste studie architectuur heb afgerond. In 2008 ben ik
voor mijn werk naar Rotterdam gekomen en voelde me in deze mooie stad meteen op mijn plek. Kort
daarna heb ik hier ook mijn man ontmoet en was het snel beslist dat we in Rotterdam wilden blijven.
In 2015 heb ik besloten qua werk het roer om te gooien en ben ik aan de Erasmus Universiteit Fiscaal
recht gaan studeren. Sinds 2019 werk ik nu als fiscalist bij de rijksoverheid.

We zijn erg blij dat onze kinderen op de VOS terecht konden komen. De kleinschalige, veilige
omgeving, het extra aanbod op onderwijsniveau en de ouderbetrokkenheid hebben voor ons de
doorslag gegeven. Daarom wil ik graag mijn steentje aan deze school bijdragen en ervoor zorgen dat
de VOS op een (financieel) gezonde manier met de tijd mee kan gaan. We staan immers met zijn
allen voor een hoop maatschappelijke uitdagingen. En ik ben ervan overtuigd dat goed
basisonderwijs essentieel is om onze kinderen tot innovatieve denkers en doeners op te leiden, die
we in de toekomst heel hard nodig zullen hebben!

Ik ben Suzan van de Bilt en moeder van 3 VOS-ers: Bas, Noor en Thomas. Toen wij al een aantal jaren geleden voor het eerst over de drempel van de VOS stapten, voelde het meteen goed voor mijn man Bas en mij. Inmiddels weten we dat ons gevoel ons niet bedrogen heeft. Het kleinschalige van de school, de aandacht voor de kinderen, de ouderbetrokkenheid en last but not least de kwaliteit van het onderwijs maken dat onze kinderen een goede en veilige start kunnen maken.

Zelf ben ik opgeleid als fiscaal jurist, maar al weer vele jaren werkzaam in de financiële sector. Daar heb ik zeer uiteenlopende taken vervuld; van commerciële en leidinggevende rollen tot toezichthoudende. Op dit moment houd ik me bezig met Bijzonder Beheer. Met deze brede achtergrond en kritisch opbouwende blik wil ik me graag als bestuurslid inzetten om de VOS een goede plek voor onze leerlingen te laten zijn en blijven.