Medezeggenschapsraad

Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn standpunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Tevens is het een taak van de MR een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen én te behouden.
De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bevoegd gezag.

De MR maakt het daarmee mogelijk voor ouders en personeelsleden invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengt, bijvoorbeeld het bepalen van de vakantieregeling.

Wie zitten in de MR?
De MR bestaat uit 6 leden die voor 3 jaar worden benoemd. Drie leden zijn gekozen door en uit de leerkrachten, de personeelsgeleding. De andere 3 leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd.

De personeelsgeleding bestaat momenteel uit:
Marjon Bergijk
Agnes den Boer
Lourens van der Kleij

De oudergeleding bestaat momenteel uit:
Karlijn Offermans
Mark Janssen
Britt Pluijmers

Hoe voert de MR haar taken uit?
Om haar standpunt voor instemming en advies goed te kunnen bepalen komt de MR ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om over jaarlijks terugkerende of actuele onderwerpen te discussiëren.
Daarnaast informeert de directie de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook zelf initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur over uiteenlopende onderwerpen.
De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.
Alle ouders en leerkrachten kunnen zich aanmelden om als toehoorder een vergadering bij te wonen. In het VOS-nieuws vertelt de MR periodiek wat de afgelopen tijd gespeeld heeft en jaarlijks maakt de MR een jaarverslag.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met de MR.
De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR-leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Hoe kunt u contact opnemen met de MR?
Als u vragen heeft, of iets onder de aandacht van de MR wilt brengen, dan kunt u ons altijd op school aanspreken.

Mailen kan via mr@oldenbarneveltschool.nl.